«Βία κατά ανηλίκων: Ερευνητικά δεδομένα και εφαρμογές τους στην καθ’ ημέρα πράξη των υπηρεσιών», Γ. Νικολαΐδης

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: gma-ich@otenet.gr

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: ich_dos@otenet.gr